NetConta Blog

Venituri din investiții, Legea 227/2015

ART. 91 – Definirea veniturilor din investiții Veniturile din investiții cuprind: a) venituri din dividende; b) venituri din dobânzi; Norme metodologice c) câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente...

Bunuri și lucrări publice- Legea 215/2001

SECȚIUNEA 1 Administrarea bunurilor Art. 119. – Constituie patrimoniu al unității administrativ-teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter...

Legea 215/2001- Administratorul public

Art. 112. – (1) La nivelul comunelor și orașelor, primarul poate propune consiliului local înființarea funcției de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate. (2) Numirea și eliberarea din funcție a administratorului...

Legea 215/2001 actualizată- Consiliul județean

Consiliul județean SECȚIUNEA 1 Constituirea și componența consiliului județean Art. 87. – (1) Consiliul județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea...